Usługi księgowe - Rachunkomania

 Zapewniamy profesjonalne prowadzenie ewidencji w formie:

 • Ksiąg handlowych
 • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Karty podatkowej

Oferta obejmuje:

 • Przejęcie prowadzenia spraw rachunkowych podmiotu z powiadomieniem Urzędu Skarbowego
 • Ustalenie obiegu dokumentów
 • Prowadzenie ewidencji  w sposób rzetelny i jasny, sporządzając comiesięczne zestawienie obrotów, rachunek wyników i bilans
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Sporządzanie i składanie deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych
 • Reprezentowanie kontrahenta przed organami podatkowymi
 • Sporządzanie sprawozdań GUS, NBP, PFRON
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

Biuro proponuje również dodatkowe usługi świadczone na życzenie klienta:

 • Pomoc przy rejestracji spółki
 • Opracowanie indywidualnego planu kont
 • Przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS i podatkiem
 • Sporządzanie budżetu i innych raportów
 • Konsultacje z zakresu prawa podatkowego oraz bilansowego

Usługi księgowe

Obsługa:

 • Ksiąg handlowych
 • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Karty podatkowej

Usługi kadrowe i płacowe

Prowadzenie spraw pracowniczych:

 • Usługi kadrowe
 • Usługi płacowe

Fakturowanie

Prowadzenie sprzedaży w imieniu Klienta

Zarządzanie płatnościami

 • Obsługa rachunku bankowego
 • Monitorowanie należności i zobowiązań

Elektroniczne archiwum umów

 • Wygodna forma przechowywania dokumentów
 • Uporządkowanie i kontrola obiegu umów

Inne usługi

Dodatkowe usługi